Visual i
plàstica
1r ESO

Avaluació inicial

Ex1: completem una imatge: 1, 2.Trimestre 1r


UD1: traçats bàsics


En aquesta unitat aprendrem els principis bàsics del dibuix tècnic. Aquests traçats bàsics que ens permetran reproduir figures geomètriques.

Continguts: 

paral·leles, perpendiculars, angles.

Exercicis:


UD2: percepció i llenguatge de les formes


En aquesta unitat aprendrem com funciona la percepció visual així com els sistemes de representació més bàsics.


Continguts: percepció pràctica /estètica, l'esbós, estereotip, relacions de grandària (igualtat / semblança).


Exercicis:
Ex4: estereotips. Parades de l'autobús urbà de St. Feliu. Mesures graellaMOSTRA
Ex5: grandària i percepció. Monstre collage I. MOSTRA

UD3: textura

En aquesta unitat aprendrem a identificar els diferents tipus de textures, les seves funcions i en crearem de pròpies.
Continguts: textura visual /tàctil, funcions de les textures (estètica, pràctica, comunicativa), naturals / artificials.

Exercicis:
Ex6: textura visual. Monstre collage II. MOSTRA
Ex7: textura visual. Paisatge de textures. Models de paisatgeExemples textura. MOSTRATrimestre 2n
Síntesi
Ex8:
exercici de síntesi 1r trimestre. Postal de Nadal. Models dibuix
MOSTRA


UD4: color
En aquesta unitat aprendrem què és el color, perquè el veiem i aprendrem els colors primaris i les seves barrege

s.

Continguts: ciència del color, síntesi additiva, síntesi  subtractiva, cercle cromàtic.

Exercicis:
TEORIA: dossier color.
Ex9: cercle cromàtic. Polígon estrellat cromàtic. Model cercle cromàticMOSTRA.
Ex10: barreges. Imitar colors d'una fotografia. Models de paisatge. MOSTRA

Links: aplicatiu cercle cromàtic.


UD5: psicologia del color
En aquesta unitat aprendrem les sensacions i significats que ens donen els colors i les seves barreges.

Continguts: colors complementaris, qualitats del color (to, valor, saturació), qualitats del color (sensacions), significats del color.

Exercicis:
Ex11: sensació tèrmica. Paisatges càlids / freds. MOSTRA
Ex12: complementaris. Tunning complementaris. Exercici en PDF. MOSTRA

Trimestre 3r
Síntesi
Ex13:
exercici de síntesi 2n trimestre. Fes un cartell per a promocionar el 50è aniversari de l'institut.

UD6: clarobscur

En aquesta unitat aprendrem a utilitzar els llapis segons les seves dureses i explorarem les seves capacitats plàstiques.

Continguts: tipus de llapis i funcions, dureses (H, HB, B), ombra i clarobscur, escala de grisos.

Exercicis:
Ex14: ombres. Escala de grisos i ombrejat dibuix. Mesures graella. Models dibuix. MOSTRA


UD7: el còmic.
En aquesta unitat aprendrem el llenguatge del còmic i posarem en pràctica les seves capacitats expressiv
es.

Contingut: origen i tipus de còmics, vinyetes, bafarades, onomatopeies, ideogrames, línies cinètiques, expressions facials, tipus de plans i enquadraments.
Exercicis:
TEORIA:

 dossier còmic.

Ex15: còmic. Dossier de còmic.
Ex16: còmic. Realització d'un còmic d'una pàgina partint d'una vinyeta. Vinyetes. MOSTRA


UD8: imatge digital


En aquesta unitat aprendrem els principis bàsics de la imatge digital i utilitzarem les eines bàsiques del programa Adobe Photoshop.

Continguts: píxels, proporció de la imatge digital, resolució, barra d'eines del Photoshop, tractament de color, liquat, treball amb capes.


Exercicis:
TEORIA: dossier imatge digital.
Ex17: imatge de píxels. Pantalla de videojocs només amb píxels. DOSSIER + exercici. MOSTRA
Ex18: edició d'imatges i composició per capes. Retoc de la cara d'un famós.

Enllaços:


Altres
Activitats extra:
Aus

Activitats extra castigats: